Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn op 11 december 2001 gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle onder nummer 67/2001

1. Toepasselijkheid:

Scholtens Advocaten B.V. (“Scholtens Advocaten”) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de advocatenpraktijk uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolg opdrachten van opdrachtgevers aan Scholtens Advocaten.

2. Opdracht:

Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en aanvaard door Scholtens Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door één bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

De opdrachtgever vrijwaart Scholtens Advocaten tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3. Aansprakelijkheid:

De aansprakelijkheid van Scholtens Advocaten is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Scholtens Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd., vermeerderd  met het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal op verzoek worden toegezonden.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Scholtens Advocaten jegens de opdrachtgever beperkt tot het door Scholtens Advocaten in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 12.500,–.

De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Scholtens Advocaten aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van door Scholtens Advocaten bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

4. Inschakeling van derden:

Bij het inschakelen van derden zal Scholtens Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Scholtens Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Scholtens Advocaten gaat er van uit , en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Betaling:

Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraken wordt telkens na afloop van een periode van maximaal één kalender-kwartaal gedeclareerd.

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is vanaf dat moment over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15 % van het declaratiebedrag met een minimum van € 50,–.

Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Scholtens Advocaten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Scholtens Advocaten is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

6. Kring van personen:

Niet alleen Scholtens Advocaten en haar bestuurder(s), maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een client zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten, bestuurders en medewerkers/stagiairs van Scholtens Advocaten.

7. Toepasselijk recht bevoegde rechter:

Op de rechtsverhouding tussen Scholtens Advocaten en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Scholtens Advocaten voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Zwolle worden voorgelegd tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Deze algemene voorwaarden van Scholtens Advocaten kunt u hier downloaden als pdf bestand.