Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Ziekte en arbeids- ongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid werknemer

Kort ziekteverzuim is normaal geen probleem: u meldt zich ziek en uw salaris wordt gewoon doorbetaald. Anders is het bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid of bij ziekte die veroorzaakt wordt door een arbeidsconflict. Bij langdurige ziekte ontstaan soms conflicten over het salaris. Daarbij is juridisch advies vaak noodzakelijk. Dat geldt zeker als u ziek wordt door problemen op uw werk. Soms kan mediation in zo’n geval uitkomst bieden.

Loondoorbetaling tijdens ziekte
Voor behoud van uw loon tijdens ziekte is het van belang dat u zich tijdig ziek meldt. Uw werkgever is verplicht tijdens ziekte gedurende 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen, maar in de praktijk geldt vaak voor het eerste jaar een 100% doorbetalingsplicht. Soms ontstaan hierover discussies. Werkgevers trekken soms de ziekmelding in twijfel en proberen dan door opschorting of stopzetting van het loon de werknemer te dwingen weer aan het werk te gaan. Dat is echter niet zonder meer toegestaan. Als achteraf blijkt dat de ziekmelding terecht was, moet de werkgever toch het loon doorbetalen, Bovendien is hij dan soms ook een boete en rente verschuldigd.

Ziek en arbeidsongeschikt
Als u ziek bent, bent u daarmee niet automatisch arbeidsongeschikt. Niet elke gezondheidsklacht valt namelijk onder het begrip arbeidsongeschiktheid. De bedrijfsarts bepaalt of u arbeidsongeschikt bent. Meestal is de bedrijfsarts verbonden aan een Arbodienst. Een bezoek aan de huisarts is dus niet voldoende. Sterker nog: uw huisarts mag zich niet uitlaten over de vraag of u uw werk wel of niet kunt doen.

In de eerste plaats is het van belang dat u zich snel ziek meldt bij uw werkgever. Vervolgens geeft uw werkgever deze melding door aan de bedrijfsarts of Arbodienst. U krijgt dan meestal een uitnodiging voor een bezoek aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts bepaalt of u (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Uw werkgever mag dat niet zelf beoordelen. Als u of uw werkgever het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts, kan het UWV worden gevraagd om een second opinion.

Re-integratie
Tijdens de eerste twee jaar van uw arbeidsongeschiktheid zijn u en uw werkgever verplicht er alles aan te doen dat u weer aan het werk kunt. Het is niet altijd eenvoudig om dit re-integratietraject op een goede manier in te vullen. Als de verwachting bestaat dat de werknemer ook na twee jaar arbeidsongeschikt blijft, is het van groot belang dat werknemer en werkgever hebben voldaan aan hun re-integratieverplichtingen. Dit is ook een vereiste om na twee jaar in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. Ook over vragen op dit vlak kunt u bij ons terecht.

Mediation bij arbeidsconflict
U kunt ook ziek worden door problemen op het werk bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of door arbeidsomstandigheden. In zo’n situatie is niet altijd sprake van arbeidsongeschiktheid. Toch kunt u soms niet direct terug naar het werk. Bedrijfsartsen en Arbodiensten kennen deze situatie als geen ander. Zij adviseren vaak om eerst met uw werkgever te gaan praten voordat u weer gaat werken. In sommige gevallen adviseren zij ook mediation. De bedoeling is om het conflict uit te praten. Maar het kan ook voorkomen dat de verhoudingen zo sterk verstoord zijn dat u niet kunt terugkeren. Dan kan ook besproken worden of het niet beter is om afscheid te nemen, en onder welke voorwaarden.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid werkgever

Ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen voor u als werkgever een forse kostenpost vormen. Een goede begeleiding van zieke werknemers is daarom van groot belang. Als u goed zicht houdt op de wettelijke bepalingen (Wet Verbetering Poortwachter), voorkomt u dat u met onnodige kosten geconfronteerd wordt.

Wet Verbetering Poortwachter
Als werkgever krijgt u regelmatig te maken met een werknemer die langere tijd ziek is. Het is dan van groot belang het re-integratietraject zorgvuldig te doorlopen. De Wet Verbetering Poortwachter ziet hierop toe. Als werkgever bent u verplicht de eerste twee ziektejaren het loon door te betalen. Voldoet u niet aan uw re-integratieverplichtingen, dan loopt u zelfs het risico dat deze periode van twee jaar nog met één jaar wordt verlengd.

Re-integratiedossier en plan van aanpak
De werkgever dient een re-integratiedossier aan te maken en samen met de werknemer een plan van aanpak op te stellen. De bedoeling hiervan is dat de werknemer weer zo snel mogelijk zijn oude functie gaat uitoefenen, eventueel met een aantal aanpassingen. Indien de werknemer niet bij zijn eigen werkgever kan re-integreren, dan moet worden nagegaan of re-integratie bij een andere werkgever mogelijk is. Als de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog steeds niet in staat is om te werken, volgt de WIA-keuring. Afhankelijk van de uitkomst ontvangt de werknemer dan een WGA- of IVA-uitkering.

Loonopschorting of stopzetting
Als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie, kunt u als werkgever het loon opschorten of stopzetten. Dat hangt af van de mate waarin de werknemer weigert mee te werken aan zijn re-integratie. Mede vanwege uw eigen positie in het re-integratietraject is het soms ook zeer verstandig om op te schorten of stop te zetten. Als uiterste middel kunt u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit is een terrein met veel voetangels en klemmen. Win daarom juridisch advies in voordat u stappen zet.

Opzegverbod
Gedurende de eerste twee jaar van ziekte geldt er een opzegverbod. In die periode kunt u de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer alleen beëindigen als deze niet meewerkt aan zijn re-integratieverplichtingen.

Houd uw Arbodienst scherp
Het is niet altijd even gemakkelijk een zieke werknemer goed te begeleiden. Dat is nog lastiger als er sprake is van een arbeidsconflict. U kunt niet blind varen op uw Arbodienst. Een kritische opstelling is geboden om te voorkomen dat u na twee jaar verplicht wordt het loon een jaar langer door te betalen. Die kans is groot als u tijdens de eerste twee jaar ziekte het advies geen duurzaam benutbare mogelijkheden (GBM-situatie) krijgt. Dan is extra alertheid op zijn plaats. Het helpt veel als u de juiste vragen aan de Arbodienst of de bedrijfsarts stelt. U kunt hierbij ook een beroep doen op ons kantoor.

Meer weten over arbeidsrecht?